EMINENT PLAYERS OF BALL BADMINTON

  • 1. V. RAMANA, TELANGANA
  • 2. NAZIR BASHIR, KERALA
  • 3. GV RAMANA, RAILWAY
  • 4. PARVEZ KHAN KARNATAKA
  • 5. B RAMGOPAL ANDHRA PRADESH
  • 6. NANDA, T.N.
  • 7. J VIJAY, T.N.
  • 8. KALPANA SAHU CHHATTISGARH
  • 9. P MANI MADHAVI TELANGANA
  • 10. KAVAYA, KARNATAKA